imgloader
Search Popup Default
Mobile X
Mobile X

Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος Παπαδάκης Ανταλλακτικά

Εισαγωγή

Το www.papadakisparts.gr (εφεξής «e-shop») είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» , εφεξής «Παπαδάκης Ανταλλακτικά» που εδρεύει στον Αθήνα (Σπύρου Πάτση 46, ΤΚ 10447), ΑΦΜ 082789120 , Δ.Ο.Υ. Α! ΑΘΗΝΩΝ και στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο 210 3468509, fax. 210-6242214, για την διάθεση ανταλλακτικών μέσω του Διαδικτύου. Η χρήση του e-shop διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι»), τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς σε κάθε επίσκεψη και χρήση του e-shop. Η χρήση του e-shop προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων , εφόσον ο χρήστης συμπληρώσει το αντίστοιχο πεδίο αποδοχής, οπότε και τεκμαίρεται η ρητή ανεπιφύλακτη αποδοχή του χρήστη καθώς και η δικαιοπρακτική του ικανότητα. Οι Όροι διέπονται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ιδίως δε από τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η Παπαδάκης Ανταλλακτικά δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους Όρους, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου Όρου δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Τυχόν μη ενάσκηση από την Παπαδάκης Ανταλλακτικά των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους Όρους δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά. Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος του e-shop ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε προϊόντος.

Περιορισμός Ευθύνης - Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η Παπαδάκης Ανταλλακτικά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του e-shop, τόσο όσον αφορά την εμφάνιση των ουσιωδών τεχνικών χαρακτηριστικών των διατιθέμενων ανταλλακτικών, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσίες με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ή άλλων λαθών, που έχουν προκύψει ακούσια.

H διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών όπως εμφανίζεται στο e-shop ενδέχεται, για τεχνικούς λόγους, να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών. Η Παπαδάκης Ανταλλακτικά αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση να ενημερώσει εγκαίρως τον χρήστη σε περίπτωση που η παραγγελία του περιλαμβάνει μη διαθέσιμα προϊόντα.

Η Παπαδάκης Ανταλλακτικά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα παραγγελθέντα ανταλλακτικά να παραδίδονται στον χρήστη εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται στους Όρους, ωστόσο επιφυλάσσεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα ή λόγους ανωτέρας βίας.

O ιστότοπος του e-shop παρέχεται «ως έχει», ομοίως και oι πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, γραφικά, σήματα, απεικονίσεις, περιγραφές ανταλλακτικών και το εν γένει περιεχόμενο (εφεξής «Περιεχόμενο») που αναρτώνται σε αυτόν. Σε καμία περίπτωση η Παπαδάκης Ανταλλακτικά δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία, θετική ή αποθετική , άμεση ή έμμεση (όπως ενδεικτικά απώλεια κερδών, δεδομένων κλπ) των χρηστών τρίτων, που σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του e-shop, ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν παράνομες επεμβάσεις τρίτων στον ιστότοπο, σε ανταλλακτικά ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το e-shop μεταξύ άλλων, δύναται να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους ως και την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων , όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κοκ, αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης της Παπαδάκης Ανταλλακτικά για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών. Οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση αυτών. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η Παπαδάκης Ανταλλακτικά δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στον ιστότοπο του e-shop. Σε κάθε περίπτωση Η Παπαδάκης Ανταλλακτικά διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση της, από τον ιστότοπο του e-shop συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων ωε και να διακόπτει την διάθεση των υπηρεσιών αυτών.

Διαθεσιμότητα – Αυτόματη Αποσύνδεση

Η Παπαδάκης Ανταλλακτικά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του e-shop και την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, χωρίς να ευθύνεται για τυχόν αδυναμία των χρηστών να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό ή να προχωρήσουν σε εκτέλεση επιμέρους λειτουργικών εντολών, καθώς η λειτουργικότητα του e-shop μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό (υλισμικό και λογισμικό) των χρηστών, τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων χρηστών ή από άλλες αιτίες. Στην περίπτωση όπου οι εγγεγραμμένοι χρήστες δεν πραγματοποιούν καμία δραστηριότητα για χρονικό διάστημα 60 λεπτών, μετά την είσοδο (login –sing in) στο e-shop, επέρχεται αυτόματη αποσύνδεση. Η Παπαδάκης Ανταλλακτικά δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του e-shop, χωρίς προειδοποίηση, ή για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή ασφάλειας του ιστότοπου, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κρίνει απαραίτητο, ενημερώνοντας τους χρήστες για το χρονικό διάστημα της διακοπής και τον τρόπο επικοινωνίας με την Παπαδάκης Ανταλλακτικά. Σε κάθε περίπτωση η Παπαδάκης Ανταλλακτικά υποχρεούται να διαφυλάττει την ασφάλεια των συναλλαγών και να προβαίνει σε έγκαιρη και πρόσφορη ενημέρωση των χρηστών των οποίων οι παραγγελίες ή επιστροφές βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αν και η Παπαδάκης Ανταλλακτικά καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του e-shop από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν από τη χρήση του e-shop ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στις τερματικές συσκευές του.

Εγγραφή Papadakis Parts

Η πραγματοποίηση συναλλαγών στο e-shop γίνεται και από χρήστες μη εγγεγραμμένους στο eshop, καθώς και από χρήστες εγγεγραμμένους στο eshop. Εγγεγραμμένοι είναι οι χρήστες που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής στο Papadakis Parts κατά τον ακόλουθο τρόπο: Ο χρήστης καταχωρεί ως προσωπικό κωδικό χρήσης (username) την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και ορίζει τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί, ακολουθώντας την αυτοματοποιημένη διαδικασία του e-shop. Ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί, ως κωδικό ταυτοποίησης(username) στο e-shop διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που του ανήκει νόμιμα, ή για την χρήση της οποίας έχει εξασφαλίσει την άδεια του κατόχου αυτής, που είναι αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ηλεκτρονική διεύθυνση, που δηλώνει και χρησιμοποιεί ως κωδικό ταυτοποίησης(username) στην ιστοσελίδα του e-shop και υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία της Παπαδάκης Ανταλλακτικά ή τρίτου από την χρήση ηλεκτρονικής διεύθυνσης κατά παράβαση των ανωτέρω. Οι κωδικοί ταυτοποίησης και πρόσβασης (username/password) αυτοί είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Παπαδάκης Ανταλλακτικά για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς, άλλως η Παπαδάκης Ανταλλακτικά δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τρίτους. Η Παπαδάκης Ανταλλακτικά δικαιούται οποτεδήποτε να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του e-shop, σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων. Η Παπαδάκης Ανταλλακτικά διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους χρήστες περαιτέρω πληφοροφίες για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων ή κάθε στοιχείου που αφορά τη σύννομη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνεται στο e-shop. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν προβεί στις παραπάνω ενέργειες ή η Παπαδάκης Ανταλλακτικά διαπιστώσει ότι ο χρήστης δεν είναι ο νόμιμος κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Παπαδάκης Ανταλλακτικά διατηρεί το δικαίωμα να τον διαγράψει από το e-shop.

Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού στο e-shop της Παπαδάκης Ανταλλακτικά, η διαγραφή του είναι δυνατή με υποβολή αιτήματος στην Εξυπηρέτηση Πελατών της Παπαδάκης Ανταλλακτικά, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που παρέχονται στο σχετικό πεδίο.

Ασφάλεια

Η Παπαδάκης Ανταλλακτικά αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Παραγγελίες - Ανταλλακτικά

Παραγγελίες και αποστολές πραγματοποιούνται μόνο εντός Ελλάδας. Οι παραγγελίες εκτελούνται μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (8:00πμ - 16:00μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Οι αναγραφόμενες τιμές των ανταλλακτικών είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο αναλογούν ΦΠΑ). Η Παπαδάκης Ανταλλακτικά διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης χρεώνεται με βάση την τιμή που αναγράφεται στο e-shop κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας. Προσφορές ανταλλακτικών, που εμφανίζονται κατά καιρούς στο e-shop, ισχύουν για το οριζόμενο κάθε φορά χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Για την ασφάλεια αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, το ημερήσιο ύψος συναλλαγών ανά χρήστη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ 5.000€. Η Παπαδάκης Ανταλλακτικά διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει μέγιστη ποσότητα παραγγελίας ανά προϊόν. Ο χρήστης υποβάλλει την παραγγελία του ακολουθώντας την αυτοματοποιημένη διαδικασία του e-shop . Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιλογή του πλήκτρου /εικονιδίου [«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ»] και την εμφάνιση αυτοματοποιημένου μηνύματος για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και στην συνέχεια η Παπαδάκης Ανταλλακτικά θα επικοινωνήσει με τον πελάτη μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει στο e-shop. Από το σημείο αυτό θεωρείται ότι έχει συναφθεί η μεταξύ του πελάτη και της Παπαδάκης Ανταλλακτικά σύμβαση πώλησης.

Τροποποίηση στην παραγγελία μέσω του e-shop δεν είναι εφικτή μετά την υποβολή της, ωστόσο η Παπαδάκης Ανταλλακτικά παρέχει την δυνατότητα τροποποίησης μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών e-shop εντός μίας (1) ημέρας από την ηλεκτρονική υποβολή της. Ο χρήστης ενημερώνεται για την πορεία διεκπεραίωσης της παραγγελίας του με ενημερωτικά e-mail που σε κάθε στάδιο της διεκπεραίωσης, ή από το πεδίο "Παρακολούθηση παραγγελίας» στο e-shop, με τη συμπλήρωση του email που έχει δηλώσει και του αριθμού παραγγελίας.

Τρόποι Πληρωμής

Η Παπαδάκης Ανταλλακτικά παρέχει την δυνατότητα εξόφλησης:

ι) μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών των εκάστοτε συνεργαζόμενων με αυτήν χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αποδεκτές γίνονται οι κάρτες VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, εφόσον ο πελάτης επιλέξει την εξόφληση της παραγγελίας του οnline.

ιι) με αντικαταβολή στον υπάλληλο της εταιρίας ταχυμεταφορών (κούριερ)

ιιι) μετρητοίς, εφόσον ο χρήστης επιλέγει την εξόφληση της παραγγελίας του με φυσική παρουσία στο κατάστημα της Παπαδάκης Ανταλλακτικά.

Εξόφληση των παραγγελιών που γίνονται μέσω του e shop δεν είναι δυνατή με χρήση δωροεπιταγών (Παπαδάκης Ανταλλακτικά/promo κλπ).

Για την πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ο χρήστης οδηγείται αυτόματα σε ασφαλή ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας «Eurobank» («Τράπεζα») ,για την καταχώρηση των στοιχειών της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας, οι δε συναλλαγές ολοκληρώνονται στο ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον της Τράπεζας.

Τα δεδομένα του χρήστη συλλέγονται απευθείας από την Τράπεζα χωρίς την παρέμβαση της Παπαδάκης Ανταλλακτικά, η οποία ουδέποτε αποκτά πρόσβαση σε αυτά ως και στα λοιπά στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του χρήστη (πχ αριθμός κάρτας, η ημερομηνία λήξης και το cvv2).

Η χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται, αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της από την Τράπεζα. Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιεί για την συναλλαγή ως και για την σύννομη χρήση αυτής.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η Παπαδάκης Ανταλλακτικά δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την επεξεργασία των δεδομένων του ή/και την εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική ή χρεωστική τους κάρτα, οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα τους.

Για όλους τους τρόπους πληρωμής υπάρχει η δυνατότητα επιλογής έκδοσης είτε αποδείξεως λιανικής είτε τιμολογίου. Ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη-Τιμολόγιο). Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για τα ανώτατα όρια πληρωμών μετρητοίς ή/και μέσω πιστωτικών καρτών ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική ή άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση που η Παπαδάκης Ανταλλακτικά έχει την υποχρέωση να επιστρέψει στον χρήστη το τίμημα: α) σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, πραγματοποιείται πίστωση του τιμήματος στην κάρτα που χρησιμοποίησε ο χρήστης για την συναλλαγή, έπειτα από εντολή της Παπαδάκης Ανταλλακτικά προς την τράπεζα β) σε περίπτωση που το τίμημα καταβλήθηκε με μετρητά, η Παπαδάκης Ανταλλακτικά πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει ο χρήστης στην Εξυπηρέτηση πελατών e-shop.

Παράδοση

Τα ανταλλακτικά παραδίδονται μέσω εξουσιοδοτημένων ταχυμεταφορέων (κούριερ) στην διεύθυνση κατοικίας/αποστολή,ς που δηλώνεται στην φόρμα παραγγελίας, ή στο κατάστημα της Παπαδάκης Ανταλλακτικά, που επιλέγει ο χρήστης από το αντίστοιχο πεδίο του e-shop κατά την υποβολή της παραγγελίας.

Η παράδοση γίνεται μόνο στον αγοραστή και απαιτείται η επίδειξη στον ταχυμεταφορέα ή στον υπάλληλο του καταστήματος της Παπαδάκης Ανταλλακτικά της πρωτότυπης ταυτότητας ή διαβατηρίου του χρήστη και η καταγραφή των προσωπικών του στοιχείων στα αντίστοιχα παραστατικά της εταιρίας ταχυμεταφορών. Η παράδοση στην διεύθυνση κατοικίας του χρήστη,πραγματοποείται μέσω των εξουσιοδοτημένων ταχυμεταφορέων (κούριερ) και βαρύνεται με έξοδα αντικαταβολής ύψους (2,5€), ανεξαρτήτως ποσού παραγγελίας, τόπου αποστολής, όγκου ή βάρους συσκευασίας.

Η παράδοση σε κατάστημα Παπαδάκης Ανταλλακτικά δεν συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση του χρήστη, συνεπάγεται όμως δέσμευσή του να προσέλθει στο κατάστημα Παπαδάκης Ανταλλακτικά που επέλεξε μέσα σε αποκλειστικό χρονικό διάστημα δύο (2) ημερολογιακών ημερών, από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης από το e-shop για να παραλάβει τα παραγγελθέντα. Εάν ο χρήστης δεν προσέλθει μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα η Παπαδάκης Ανταλλακτικά, δικαιούται να αποδεσμεύσει τα παραγγελθέντα ανταλλακτικά, πιστώνοντας αντίστοιχα την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του χρήστη που χρησιμοποίησε για την πληρωμή.

Η παράδοση πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα-πλην Σαββάτου- από την ημέρα υποβολής της παραγγελίας, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγγελία έχει πραγματοποιηθεί από Δευτέρα έως και Πέμπτη μέχρι την 3.30 μ.μ, και μόνο για Αθήνα και πρωτεύουσες νομών και κωμοπόλεις εξαιρουμένων των Νησιών.

Η παράδοση γίνεται εντός δυο (2) εργασίμων ημερών σε κάθε άλλη περίπτωση (πχ παραγγελία την Παρασκευή ή εντός Σαββατοκύριακου). Το ίδιο ισχύει για παράδοση σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Εφόσον ως τόπος παράδοσης έχει επιλεγεί η διεύθυνση κατοικίας του χρήστη, οι ώρες παράδοσης είναι από 10.00 έως 20.00 για Δευτέρα – Παρασκευή.

Η παραλαβή από κατάστημα της Παπαδάκης Ανταλλακτικά γίνεται κατά το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες) υπάρχει αδυναμία παράδοσης των εμπορευμάτων εντός του προκαθορισμένου χρόνου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των ανταλλακτικών), η Παπαδάκης Ανταλλακτικά θα επικοινωνεί το ταχύτερο δυνατό με τον πελάτη, προκειμένου ο τελευταίος να της δηλώσει αν επιθυμεί υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Επιστροφές ανταλλακτικών

Ο χρήστης οφείλει κατά την παράδοση των ανταλλακτικών να ελέγξει τα ανταλλακτικά που παραλαμβάνει (ως προς την ταυτότητα, αρτιότητα , κατάσταση , συσκευασία κοκ). Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες απεστάλησαν στον χρήστη ανταλλακτικά που φέρουν εμφανείς φθορές, ενδεικτικά κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ. λ. π., ο χρήστης οφείλει να αρνηθεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να επικοινωνήσει άμεσα με την Εξυπηρέτηση πελατών e- shop, είτε καλώντας στο 210 3468509 καθημερινά 8:00-16:00, είτε στέλνοντας e-mail στο info@papadakisparts.gr. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιστροφή των ανταλλακτικών μπορεί να πραγματοποιηθεί:

Α. Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες από λάθος της Παπαδάκης Ανταλλακτικά (πχ λάθος στην παραγγελιοληψία, στην αποστολή κ.λ.π ) απεστάλησαν στον χρήστη ανταλλακτικά που δεν παρήγγειλε και ο χρήστης προέβη καλόπιστα στην παραλαβή τους. Η επιστροφή των μη παραγγελθέντων ειδών πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή τους, άλλως η Παπαδάκης Ανταλλακτικά δεν υποχρεούται να προβεί εκ νέου σε εκτέλεση της αρχικής παραγγελίας.

Β. Σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικού προϊόντος, σύμφωνα με την πολιτική αντικατάστασης ελαττωματικών ανταλλακτικών της Παπαδάκης Ανταλλακτικά, που περιγράφεται παρακάτω στον όρο 11.

Γ. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να υπαναχωρήσει από την συναλλαγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω στον όρο 12.

Τα ανταλλακτικά πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παραδόθηκαν στον χρήστη, στην αρχική πλήρη συσκευασία που κανονικά συνοδεύει το προϊόν , μαζί με όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτήν και να συνοδεύονται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς τους. Η Παπαδάκης Ανταλλακτικά δύναται να αρνηθεί την παραλαβή επιστρεφόμενων ειδών που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Για τον τόπο και τρόπο πραγματοποίησης της επιστροφής των ανταλλακτικών ο χρήστης οφείλει να επικοινωνήσει με την «Εξυπηρέτηση Πελατών e-shop», είτε καλώντας στο 210 3468509 καθημερινά 8:00-16:00, είτε στέλνοντας e-mail στο info@papadakisparts.gr. Επιστροφή σε φυσικό κατάστημα της Παπαδάκης Ανταλλακτικά δεν είναι δυνατή.

Η επιστροφή ανταλλακτικών πραγματοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του χρήστη.

Ανωτέρα βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες) υπάρχει αδυναμία παράδοσης των εμπορευμάτων εντός του προκαθορισμένου χρόνου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των ανταλλακτικών), η Παπαδάκης Ανταλλακτικά θα επικοινωνεί το ταχύτερο δυνατό με τον πελάτη, προκειμένου ο τελευταίος να της δηλώσει αν επιθυμεί υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Εγγύηση

Η Παπαδάκης Ανταλλακτικά υποχρεούται να επισκευάζει τα ανταλλακτικά που συνοδεύονται από εγγύηση, για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται αυτή σε ισχύ και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της, χωρίς χρηματική επιβάρυνση του πελάτη.

Για να ισχύει κάτι τέτοιο το προϊόν πρέπει να επιστραφεί συνοδευόμενο από το παραστατικό αγοράς, και το παραστατικό παροχής υπηρεσιών του συνεργείου που έγινε η τοποθέτηση, με πλήρη στοιχεία.

Περαιτέρω πληροφορίες για τα ανταλλακτικά ή την διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης παρέχονται από την «Εξυπηρέτηση Πελατών» στον αριθμό 210 3468509.

Υπαναχώρηση

Ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, ήτοι δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, σε κλειστή συσκευασία ενώ τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την Παπαδάκης Ανταλλακτικά.,. Ως παραλαβή θεωρείται η ημέρα που ο πελάτης ή ένα τρίτο πρόσωπο που υποδείχθηκε από τον ίδιο απέκτησε την φυσική κατοχή των ανταλλακτικών. Σε περίπτωση που ο πελάτης με την ίδια παραγγελία αγόρασε περισσότερα ανταλλακτικά τα οποία παραδόθηκαν ξεχωριστά, ημέρα παραλαβής θεωρείται η ημέρα που παρέλαβε το τελευταίο προϊόν.

Ο πελάτης δεν δικαιούται υπαναχώρησης εάν είναι επιτηδευματίας ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει στην αγορά των ανταλλακτικών για χρήση στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή ελευθέριας επαγγελματικής δραστηριότητας.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται με την υποβολή του αντίστοιχου εντύπου υπαναχώρησης που βρίσκεται στο τέλος των Όρων, ή άλλου εγγράφου με αντίστοιχο περιεχόμενο. Η δήλωση υπαναχώρησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@papadakisparts.gr.

Η Παπαδάκης Ανταλλακτικά θα ενημερώσει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον πελάτη για την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης. Στην περίπτωση αυτή η Παπαδάκης Ανταλλακτικά υποχρεούται να επιστρέψει τα καταβληθέντα από τον πελάτη ποσά (αξία επιστρεφόμενου προϊόντος και δαπάνες αποστολής κατά την παραλαβή του) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης του πελάτη. Σε περίπτωση αντικαταβολής τα καταβληθέντα ποσά καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης στην Παπαδάκης Ανταλλακτικά.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, πραγματοποιείται πίστωση του τιμήματος στην κάρτα που χρησιμοποίησε ο χρήστης για την συναλλαγή, έπειτα από εντολή της Παπαδάκης Ανταλλακτικά προς την τράπεζα. Σε περίπτωση που το τίμημα καταβλήθηκε με μετρητά, η Παπαδάκης Ανταλλακτικά πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει στην δήλωση υπαναχώρησης ή/και στην Εξυπηρέτηση πελατών e-shop.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω του e-shop ο χρήστης θα κληθεί να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία (όπως ενδεικτικά αναφερομένων το όνομα, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), τα οποία θα καταχωρούνται σε αρχείο που θα τηρεί και θα επεξεργάζεται η Παπαδάκης Ανταλλακτικά, με σκοπό την εκτέλεση των παραγγελιών και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του e-shop. Αποδέκτες στοιχείων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύνανται να είναι οι εμπορικοί συνεργάτες της Παπαδάκης Ανταλλακτικά που μεσολαβούν για τη παράδοση των ανταλλακτικών, άλλοι συνεργάτες της Παπαδάκης Ανταλλακτικά και τα τυχόν Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων θα γίνεται η εξόφληση των συναλλαγών σας κατά δική σας ρητή δήλωση. Η Παπαδάκης Ανταλλακτικά δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών πλην των ανωτέρω αποδεκτών του Αρχείου, οι οποίοι συνεργάζονται με την Παπαδάκης Ανταλλακτικά με σκοπό την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ Παπαδάκης Ανταλλακτικά και Χρήστη συναλλακτικής σχέσης, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Η Παπαδάκης Ανταλλακτικά δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος της Παπαδάκης Ανταλλακτικά ανταλλακτικών και υπηρεσιών τρίτων.

Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του ν.2472/1997, τα οποία μπορεί να ασκήσει αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα προς την εταιρεία Παπαδάκης Ανταλλακτικά με συστημένη επιστολή.

Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο χρήστης θα δηλώσει, στο πλαίσιο της συναλλαγής του με το e-shop για παραγγελία ή αγορά ανταλλακτικών, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων ανταλλακτικών ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση του χρήστη για νέα ανταλλακτικά και υπηρεσίες, βάσει των προβλεπομένων στον Ν. 3471/2006. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για την προβολή ή προώθηση νέων ανταλλακτικών ή/και υπηρεσιών.

Cookies

Η Παπαδάκης Ανταλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του e-shop είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το e-shop είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Παπαδάκης Ανταλλακτικά.

Το Περιεχόμενο του ιστότοπου αποτελεί ιδιοκτησία της Παπαδάκης Ανταλλακτικά ή/και, κατά περίπτωση, των νομίμων δικαιούχων των αναρτημένων ανταλλακτικών και υπηρεσιών, τα δε ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Παπαδάκης Ανταλλακτικά, το e-shop ή/και και τα αναρτημένα ανταλλακτικά ή/ τις υπηρεσίες τρίτων που τους, αποτελούν σήματα ή/και διακριτικά γνωρίσματα της Παπαδάκης Ανταλλακτικά και ή/και των συμβεβλημένων με αυτήν τρίτων προσώπων, δικαιούχων αυτών και η χρήση τους διέπεται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, για την προστασία των της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας , περί αθεμίτου ανταγωνισμού και κάθε άλλη σχετική. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην ιστοσελίδα του e-shop δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του Περιεχομένου, των εμπορικών σημάτων και λοιπόν διακριτικών σημάτων που περιλαμβάνονται στο e-shop. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή σκοπούς άλλους, πέρα από την χρήση του e-shop για την αγορά ή ενημέρωση του χρήστη για τα διατιθέμενα ανταλλακτικά και υπηρεσίες, σύμφωνα με τους Όρους, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Παπαδάκης Ανταλλακτικά ή του δικαιούχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του e-shop. Ως εκ τούτου οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα της Παπαδάκης Ανταλλακτικά για:

1. δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου, που δεν είναι σύννομο ή έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή μεταδίδεται με τρόπο που παρενοχλεί τρίτους ή βλάπτει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις

2. να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικο

3. δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου, για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συμβατικών σχέσεων ή που καλύπτονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας)

4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων

5. να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του e-shop, να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Παπαδάκης Ανταλλακτικά ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του διαδικτύου της Παπαδάκης Ανταλλακτικά, να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στο e-shop

6. να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οπουδήποτε είδους διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου ή αλληλογραφίας

7. δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους υλικού, το οποίο περιέχει ιούς ή κακόβουλο λογισμικό οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών

8. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο

9. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

Σε κάθε περίπτωση χρήσης, παράνομης ή αντίθετης με τους Όρους, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την Παπαδάκης Ανταλλακτικά για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Τυχόν μη ενάσκηση από την Παπαδάκης Ανταλλακτικά των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους Όρους δεν συνεπάγεται παραίτηση της Παπαδάκης Ανταλλακτικά από τα δικαιώματα αυτά.

Η Παπαδάκης Ανταλλακτικά αποστέλλει αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (email) στο χρήστη για την πορεία της παραγγελίας του χρήστη η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή παροχή των υπηρεσιών της Παπαδάκης Ανταλλακτικά . Ο χρήστης οφείλει να μεριμνά ώστε να μπορούν να φτάσουν στον ίδιο , να τα διατηρεί καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής του και να ενημερώνει την Παπαδάκης Ανταλλακτικά χωρίς καθυστέρηση, επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών σε περίπτωση που δεν τα λαμβάνει.

Επικοινωνία – Εξωδικαστική Επίλυση διαφορών

Για κάθε διευκρίνιση ή οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τα ανταλλακτικά του eshop και τα καταστήματά μας, οι χρήστες μπορούν να καλούν στο 210 3468509 και 210-3456678 από 08:00 έως 16:00.

Για απορίες και πληροφορίες σχετικά με παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει on-line , οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση πελατών e-shop, στο 210 3468509 και 210-3456678 καθημερινά 8:00-16:00 ή μέσω e-mail στο info@papadakisparts.gr

Εφαρμοστέο – Δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

Αποδοχή cookies

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.papadakisparts.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σου. Πάτησε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή επλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχθείτε ορισμένα cookies ή όχι.